ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်များ

(၁) ပညာရေးသဘောတရား
(၂) ပညာရေးစိတ်ပညာ
(၃) မြန်မာစာသင်ပြနည်း
(၄) အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်း
(၅) သင်္ချာသင်ပြနည်း
(၆) သိပ္ပံသင်ပြနည်း
(၇)အထွေထွေနှင့်လူမှုရေး(ပထမနှစ်)
(၈) ပထဝီဝင်သင်ပြနည်း(ဒုတိယနှစ်)
(၉)သမိုင်းသင်ပြနည်း(ဒုတိယနှစ်)
(၁) ပင်ရင်းမြန်မာစာ
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ
(၃) သင်္ချာ
(၄) ဓာတုဗေဒ
(၅) ရူပဗေဒ
(၆) ဇီဝဗေဒ
(၇)ပထဝီဝင်
(၈) သမိုင်း
(၉) ဘောဂဗေဒ
(၁) ကာယပညာ
(၂) ပန်းချီအနုပညာ
(၃) ဂီတသုခုမပညာ
(၄) စိုက်ပျိုးရေးပညာ
(၅) စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာ
(၆)အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာ
(၁) မြန်မာ့ရေးရာ(Myan&Eng)
(၂) ICT
(၃) Language Lab
(၄) ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်
(၅) စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ
(၆) ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ
RSS
Follow by Email