ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသည့်သင်တန်းများ

လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း(D.T.Ed)
(Diploma in Teacher Education)
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း(PPTT)
(Certificate in Primary Teacher Education)
မူလတန်း/အလယ်တန်းဆရာအတတ်စာပေးစာယူ(၁)နှစ်သင်တန်း
(Certificate in Primary / Junior Teacher Education-Correspondence)

RSS
Follow by Email