သင်ပြနည်းများဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
ဦးကံထွန်းပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်နီလာစိုးပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်ခင်မြင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်ခင်အေးမြင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်အေးဆွေတွဲဖက်ပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်နုနုရီတွဲဖက်ပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်မြင့်မြင့်သောင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခသင်ပြနည်း
ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်ကထိကမြန်မာစာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
ဒေါ်ခင်ကြူသင်းကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၀ဒေါ်ဝင်းဝင်းခန့်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၁ဒေါ်သင်းသင်းအေးကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၂ဒေါ်စောသန္တာအောင်ကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၃ဦးအောင်ကျော်ဌေးကထိကပထဝီသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၄ဒေါ်နုနုတင်လ/ထကထိကမြန်မာစာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၅ဒေါ်ကေသွယ်ခိုင်လ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၆ဒေါ်မေဒီဟန်လ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၇ဒေါ်သရဖီမာလာလ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၈ဒေါ်သင်းသင်းအောင်လ/ထကထိကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၁၉ဒေါ်ချောစုလှိုင်လ/ထကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၀ဒေါ်ခိုင်ဇင်မှူးလ/ထကထိကသင်္ချာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၁ဒေါ်အိအိလွင်လ/ထကထိကသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၂ဒေါ်မွန်သီအောင်လ/ထကထိကသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၃ဦးသန်းလင်းလ/ထကထိကပထဝီသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၄ဒေါ်ခင်မာမြင့်လ/ထကထိကသမိုင်းသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၅ဒေါ်စုမြတ်ငြိမ်းလ/ထကထိကသမိုင်းသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၂၆ဒေါ်နေဇာဦးလ/ထကထိကICTသင်ပြနည်း
၂၇ဒေါ်အေးသန္တာလ/ထကထိကICTသင်ပြနည်း
၂၈ဒေါ်ဇင်မိုမင်းထွန်းနည်းပြICTသင်ပြနည်း
၂၉ဒေါ်ကေဒီမော်နည်းပြအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
၃၀ဒေါ်ခင်ခင်အေးနည်းပြသိပ္ပံသင်ပြနည်းသင်ပြနည်း
RSS
Follow by Email