သိပ္ပံဘာသာရပ်များဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
ဒေါ်မြင့်သီကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်ဇင်ရီမွန်လ/ထကထိကဓါတုဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်ချောအိလှိုင်လ/ထကထိကဓါတုဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်သက်သက်သန့်လ/ထကထိကရူပဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်အေးခိုင်စိုးလ/ထကထိကရူပဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်သီတာဦးလ/ထကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
ဦးဇေယျာကျော်လ/ထကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်စန်းငြိမ်းမော်သရုပ်ပြဓါတုဗေဒသိပ္ပံ
ဒေါ်သိန်းသိန်းအေးသရုပ်ပြဓါတုဗေဒသိပ္ပံ
၁၀ဒေါ်ဥမ္မာလွင်သရုပ်ပြရူပဗေဒသိပ္ပံ
၁၁ဒေါ်မိုးစံပယ်သရုပ်ပြရူပဗေဒသိပ္ပံ
၁၂ဒေါ်မူမူမြင့်သရုပ်ပြဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
၁၃ဒေါ်ခိုင်ဇင်သရုပ်ပြဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
RSS
Follow by Email