ပညာရေးဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
ဦးသောင်းဇော်ဦးပါမောက္ခပညာရေး
ဒေါ်ဝင်းဝင်းစိန်ကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
ဒေါ်အေးအေးမော်ကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
ဒေါ်ရီရီမြင့်ကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
ဒေါ်ဌေးရီမြင့်ကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
ဒေါ်သီရိစိုးလ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်လ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
ဒေါ်သက်ဇွန်လင်းလ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
ဒေါ်ဆွေဆွေသင်းလ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
၁၀ဒေါ်လှိုင်ဝေမာထွန်းလ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
၁၁ဒေါ်သီတာစိုးလ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
၁၂ဒေါ်ဖြိုးရတနာကျော်လ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
၁၃ဒေါ်ဟေမာဦးလ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
၁၄ဦးအောင်ထွန်းနိုင်နည်းပြပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
၁၅ဒေါ်နွယ်သူအောင်နည်းပြပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
၁၆ဒေါ်ဖြိုးကေခိုင်နည်းပြပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
၁၇ဒေါ်ခင်ခင်ကျော့နည်းပြပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
RSS
Follow by Email