မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

ဆရာ့ကျင့်ဝတ်၊ဆရာ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ပြည့်စုံပြီး
သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်၍
ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ထိရောက်စွာ
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဆရာကောင်း
ဆရာမွန်များ မွေးထုတ်ပေးရန်။
RSS
Follow by Email